Jul 03, 2022 – Chloe Chua Yu Han Solo Piano Recital